UREDBA o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino

Višina tujih dnevnic  vir www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/dohodnina_pojasnila/dohodek_iz_zaposlitve/povracila_stroskov_v_zvezi_z_delom_in_izplacila_drugih_dohodkov_iz_delovnega_razmerja/povracila_stroskov_v_zvezi_z_delom_in_izplacila_drugih_dohodkov_iz_delovnega_razmerja_splosno_pojasnilo/#c19483

Država/mesto EURO  USD

Ur.l.51/12 ZUJF  Uporaba od  06.07.2012 dalje

Avstralija

  60,00 48.00$
Albanija  40,00   32,00€
Andora  40,00   32,00€
Armenija  40,00   32,00€
Avstrija  55,00   44,00€
Azbegestan  40,00   32,00€
Belgija  63,00   50,00€
Belorusija  40,00   32,00€
BIH  40,00   32,00€
Ciper  40,00   32,00€

Češka

 40,00   32,00€
Črna gora  40,00   32,00€
Danska  55,00   44,00€
Finska  40,00   32,00€
Francija  55,00   44,00€
Gruzija  40,00   32,00€
Grčija  40,00   32,00€
Hrvaška  40,00   32,00€
Irska  55,00   44,00€
Islandija  55,00   44,00€
Italija  55,00   44,00€
Japonska   100,00 80,00$
Kanada  55,00   44,00€
Latvija  40,00   32,00€
Lihtenštajn  55,00   44,00€
LItva  55,00   44,00€
Luxenburg  55,00   44,00€
Madžarska  40,00   32,00€
Malta  40,00   32,00€
Moldavija  40,00   32,00€
Monako  55,00   44,00€
Nemčija  55,00   44,00€
Nizozemska  55,00   44,00€
Norveška  55,00   44,00€
Poljska  40,00   32,00€
Portugalska  55,00   44,00€
Romunija  40,00   32,00€
Rusija  40,00   32,00€
San Marino  40,00   32,00€
Slovaška  40,00   32,00€
Srbija  40,00   32,00€
Španija  55,00   44,00€
Švedska  55,00   44,00€
Švica  55,00   44,00€
Turčija  40,00   32,00€
Ukrajina  40,00   32,00€
Vatikan  55,00   44,00€
ZDA    60,00 48.00$
GB in S. Irska  55,00   44,00€
Druge države    50,00 40,00$
Hongkong    70,00

56,00$

Moskva  80,00   64,00€
Sankt Peterburg  80,00   64,00€

 

V Uradnem listu RS, št. 51/2012 z dne 6.7.2012 je objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, ki opredeljuje višino dnevnice za tujino sicer za javne uslužbence, vendar jo uporablja tudi velika večina izmed vas.

 

 VIR: GZS Igor Sep

S to spremembo je Vlada RS znižala višine dnevnice, in sicer:

- zneskovno opredeljene dnevnice v višini 40 € na 32 €,
- zneskovno opredeljene dnevnice v višini 55 € na 44 €.

UREDBA o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino

 Priloga iz prvega odstavka 4. člena se nadomesti z novo prilogo UR list Uradni list RS 16/2007 z dne 23. 2. 2007

Država/mesto EURO  USD

Avstralija

  60,00
Albanija  40,00  
Andora  40,00  
Armenija  40,00  
Avstrija  55,00  
Azbegestan  40,00  
Belgija  63,00  
Belorusija  40,00  
BIH  40,00  
Ciper  40,00  

Češka

 40,00  
Črna gora  40,00  
Danska  55,00  
Finska  40,00  
Francija  55,00  
Gruzija  40,00  
Grčija  40,00  
Hrvaška  40,00  
Irska  55,00  
Islandija  55,00  
Italija  55,00  
Japonska   100,00
Kanada  55,00  
Latvija  40,00  
Lihtenštajn  55,00  
LItva  55,00  
Luxenburg  55,00  
Madžarska  40,00  
Malta  40,00  
Moldavija  40,00  
Monako  55,00  
Nemčija  55,00  
Nizozemska  55,00  
Norveška  55,00  
Poljska  40,00  
Portugalska  55,00  
Romunija  40,00  
Rusija  40,00  
San Marino  40,00  
Slovaška  40,00  
Srbija  40,00  
Španija  55,00  
Švedska  55,00  
Švica  55,00  
Turčija  40,00  
Ukrajina  40,00  
Vatikan  55,00  
ZDA    60,00
GB in S. Irska  55,00  
Druge države    50,00
Hongkong    70,00
Moskva  80,00  
Sankt Peterburg  80,00  

 

U R E D B O o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino

Povračilo stroškov v zvezi z delom:

790.  Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, stran 2005.

Na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS – stari, št. 15/90, 5/91, 18/91 in 22/91, Uradni list RS/I, št. 2/91 in Uradni list RS, št. 4/93, 18/94 – ZRPJZ, 70/97, 87/97 – ZPSDP, 38/99 in 56/02 – ZJU) in 18. člena Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS – stari, št. 30/90, 18/91 in 22/91, Uradni list RS/I, št. 2/91 in Uradni list RS, št. 4/93 in 18/94 – ZRPJZ) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
    o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino

1. člen

Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 38/94, 63/94, 24/96, 96/00, 35/02, 86/02, 66/04 in 73/04) se spremeni in dopolni tako, da se besedilo prvega in drugega odstavka 1. člena nadomesti z naslednjim besedilom:
    »Ta uredba ureja povračilo stroškov za službena potovanja v tujino za javne uslužbence v organih državne uprave in v pravosodnih organih ter za funkcionarje v organih državne uprave in Vladi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zaposleni).
    Če je zaposleni napoten na službeno potovanje v okviru sodelovanja v programu evropske ali druge mednarodne organizacije, ki financira takšno sodelovanje, se upravičenost in višina povračil ugotavljata na način, ki je določen s pravili te organizacije.«.

2. člen

Besedilo 4. člena se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
    »Zneski dnevnic za službena potovanja v posamezne države oziroma mesta so določeni v prilogi, ki je sestavni del te uredbe. Če je znesek dnevnice določen za konkretno mesto iz priloge te uredbe, se ne glede na znesek dnevnice, ki je določen za državo, v kateri se to mesto nahaja, upošteva znesek dnevnice, določen za to mesto. Obračunski enoti za določitev zneskov dnevnic za posamezne države oziroma mesta iz priloge te uredbe sta ameriški dolar in euro (v nadaljnjem besedilu: EUR).
    Stroški za službena potovanja se povrnejo v valuti obračuna naloga za službeno potovanje ali v domači valuti, preračunano po referenčnih tečajih Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu: ECB), ki jih objavlja Banka Slovenije, veljavnih na zadnji dan potovanja.
    Valuta obračuna je valuta države oziroma ene od držav, v katero oziroma v katere je posamezno službeno potovanja opravljeno, če gre za države, katerih valute so na dnevni tečajni listi za komitente Banke Slovenije oziroma valuta iz prvega odstavka tega člena. Za preračun stroškov iz valut držav, ki niso na dnevni tečajni listi za komitente Banke Slovenije, se uporabi tečaj s tečajnice referenčnih tečajev ECB oziroma tečajnice Banke Slovenije za valute, za katere ECB ne objavlja dnevnih referenčnih tečajev. Če zaposleni za potrebe obračuna stroškov predloži dokazilo o zamenjavi v valute iz prejšnjega stavka, na podlagi katerega je mogoče ugotoviti menjalno razmerje (menjalni listek), se izkazani tečaj zamenjave pri obračunu upošteva.
    Vsi stroški posameznega službenega potovanja se preračunajo v valuto obračuna po referenčnem tečaju, in sicer dnevnice po referenčnem tečaju na zadnji dan potovanja, preostali stroški, nastali v tujini, pa po referenčnem tečaju na dan nastanka stroška oziroma na dan izstavitve listine, ki izkazuje nastali strošek.
    Valuta obračuna za posamezno službeno potovanje v tujino je lahko samo ena, v tej valuti se izplača tudi akontacija.
    Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se stroški, izkazani oziroma nastali v Republiki Sloveniji, in kilometrina iz 15. člena te uredbe obračunajo in izplačajo v EUR.
    Izplačila povračil stroškov oziroma akontacij za službena potovanja, kjer je valuta izplačila EUR, se praviloma opravijo z nakazilom na osebni račun zaposlenega.«.

3. člen

Besedilo 9. člena se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
    »Stroški za prenočišče na službenem potovanju v tujino se povrnejo v višini plačanega hotelskega računa upoštevaje načelo dobrega gospodarjenja z javnimi sredstvi.«.

4. člen

V 10. členu se besedilo »za prenočevanje v hotelu nižje od luksuzne kategorije« črta.

5. člen

Besedilo 11. člena se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
    »Ne glede na določbo 9. člena te uredbe se stroški prenočitve povrnejo v višini plačanega hotelskega računa, če:
    – nastanitvene pogoje določi gostitelj oziroma organizator,
    – gre za člane iste uradne delegacije.«.

6. člen

V 13. členu se besedilo prvega odstavka nadomesti z besedilom, ki se glasi:
    »Stroški službenega potovanja z letalom se povrnejo za letalski prevoz:
    – predsedniku vlade prvi oziroma poslovni razred,
    – drugim funkcionarjem poslovni razred,
    – direktorjem in njihovim namestnikom po predpisu, ki ureja plače direktorjev v državni upravi, poslovni razred, če potovanje traja štiri ure ali več, sicer pa ekonomski razred,
    – drugim javnim uslužbencem ekonomski razred.«.
    Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek:
    »Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena lahko v isti uradni delegaciji predsednik vlade oziroma drug funkcionar določi osebe, ki bodo z njim potovale v prvem oziroma poslovnem razredu.«.
    Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
    Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se za besedo »ekonomskega« črta besedilo »tudi za polete, ki so krajši od dveh ur«.
    Besedilo četrtega odstavka se nadomesti z novim besedilom:
    »Veleposlanikom se ob nastopu in prenehanju opravljanja nalog na diplomatskem delovnem mestu v zunanji službi povrnejo stroški letalskega prevoza v poslovnem razredu, če traja potovanje več kot 3 ure.«.

7. člen

V 14. členu se črta zadnja alinea.

8. člen

Za 14. členom se doda 14.a člen, ki se glasi:

»14.a člen

Zaposlenemu se na podlagi predloženega računa povrnejo stroški za plačilo zdravstvenih storitev v višini razlike:
    – med dejanskimi stroški in stroški, ki se obračunajo pristojnemu nosilcu obveznega zdravstvenega zavarovanja v Republiki Sloveniji, če gre za koriščenje potrebnih zdravstvenih storitev v državah članicah Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora;
    – med dejanskimi stroški in stroški, ki se obračunajo pristojnemu nosilcu obveznega zdravstvenega zavarovanja v Republiki Sloveniji, če gre za koriščenje nujnih zdravstvenih storitev v državah, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjeno meddržavno pogodbo;
    – med dejanskimi stroški in priznanimi stroški, ki jih največ do višine (ustreznega deleža) povprečne cene takšnih zdravstvenih storitev v Sloveniji obračuna pristojni nosilec obveznega zdravstvenega zavarovanja v Republiki Sloveniji, kadar gre za koriščenje zdravstvenih storitev v državah, ki niso zajete v prejšnjih dveh alineah.
    Povračilo stroškov v obsegu iz prejšnjega odstavka se lahko zagotovi tudi s sklenitvijo ustreznega individualnega ali skupinskega (kolektivnega) zdravstvenega zavarovanja z medicinsko asistenco v tujini, ali pa se zaposlenemu povrnejo stroški plačane premije za individualno zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini za enako tveganje.«.

9. člen

V 18. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
    »Akontacija iz prejšnjega odstavka se zaposlenemu izplača v skladu s predpisom, ki ureja izvrševanje proračuna.«.
    Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

10. člen

Priloga iz prvega odstavka 4. člena se nadomesti z novo prilogo.
    »Priloga

 

 

 

 


 
Enter d.o.o. | enter.kranj@siol.net | Telefon: 04/280 58 00
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.